FitMaker

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” , jako administrator Pani/Pana danych osobowych informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest: Marek Fischer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fit Maker Marek Fischer adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Wolności 7/1, (dalej jako Administrator Danych). Kontakt z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby lub adres e-mail: marek@fitmaker.pl

2) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a – f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a) imię (imiona) i nazwisko/ firma,
b) siedziba firmy (adres),
c) numer NIP,
d) adres poczty elektronicznej.

2) Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
b) nadto – w zakresie wykraczającym poza powyższy cel – na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
c) na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym dla w celów podatkowych i rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
d) w celu ochrony swych uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3) Administrator Danych przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba, że istnieje inna uzasadniona podstawa prawna do ich przetwarzania. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umownych lub ustawowych obowiązków i praw Administratora Danych. W szczególności okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub o okres konieczny z uwagi na obowiązki podatkowe (5 lat od końca roku kalendarzowego w którym umowa została wykonana).

4) Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania.

5) Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do usunięcia swoich danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).
g) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka została udzielona. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać zawarcie umowy jak i jej wykonanie.

Shopping Cart

ZADAJ PYTANIE DO Q&A

REGULAMIN DLA 30 DNI

Jeżeli jesteś już weteranem dietetycznym, kalorie nie są dla Ciebie pojęciem obcym,  wiesz czym jest liczenie makroskładników, potrafisz budować swoje menu i chcesz dostać Game Plan, który pozwoli Ci w końcu osiągnąć Twoje cele oraz chcesz w trakcie tego procesu mieć przy sobie kogoś, kto będzie trzymał rękę na pulsie, analizował i dobierał kierunek Twojej podróży

– to jest właśnie opcja dla Ciebie.

Jednak zanim rzucisz się na zakup tej opcji, to musisz poznać reguły gry – a te są twarde i niezbędne do tego, abyś osiągnął to, czego nie zrobiłeś wcześniej.

Ta opcja absolutnie nie jest wyborem dla osób, które nigdy nie pracowały z dietetykiem lub nie są odpowiednio zmotywowane do pracy nad osiągnięciem swojego celu.

Wybierając tę opcję, zgadzasz się na pracę według moich reguł – trzymania się zasady prowadzenia dziennika oraz kontaktu 1 – 14 – 28-go dnia.

Tak jak wspomniałem wcześniej – to jest opcja dla weteranów, którzy chcą solidnych wyników i potrzebują przewodnika do osiągnięcia swoich celów.

REGULAMIN KONSULTACJI

Jednorazowa rozmowa, na której możesz rozwiać swoje wątpliwości w tematach żywienia i suplementacji.

W trakcie 60 minutowej rozmowy żadne tematy nie są off-limit – im więcej pytań przygotujesz, tym więcej się dowiesz.

Jeżeli wyślesz mi listę pytań przed konsultacją, być może uda mi się również przygotować dla Ciebie ekstra materiały dotyczące Twojego problemu.

Ta forma nie obejmuje stałej współpracy – tutaj dostajesz drogowskaz i sam pracujesz nad swoim celem – zawsze możesz wrócić po więcej informacji.

Krok 1
Opłać
Krok 2
Przygotuj wszystkie niezbędne informacje
Krok 3
Wybierz termin spotkania
Krok 4
30 min przed spotkaniem otrzymasz link do połączenia zoom
Krok 5
Do 48h po spotkaniu otrzymasz wszystkie wytyczne
Krok 6
The game is on / fit maker is off